Регламент пленуму

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою пленуму Вищого

спеціалізованого суду України з розгляду

цивільних і кримінальних справ

від 24 червня 2011 року № 1

(у редакції постанови пленуму Вищого

спеціалізованого суду України з розгляду

цивільних і кримінальних справ

від 25 вересня 2015 року № 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПЛЕНУМУ

ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення

 

1. У Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідно до частини п’ятої статті 31 та статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» діє пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – пленум) у складі всіх суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – склад пленуму) для вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням єдності судової практики у справах цивільної і кримінальної юрисдикцій, та інших питань, віднесених до його повноважень Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

 2. Правові засади, організація і порядок діяльності пленуму визначаються Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», іншими правовими актами та цим Регламентом.

3. До повноважень пленуму належать:

3.1 обрання за поданням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з числа суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та увільнення від обов’язків секретаря пленуму;

3.2 з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ цивільної та кримінальної юрисдикцій узагальнення практики застосування матеріального і процесуального законів, систематизування та забезпечення оприлюднення правових позицій Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з посиланням на судові рішення, в яких вони були сформульовані;

3.3 заслуховування інформації про стан правосуддя у судах цивільної і кримінальної юрисдикцій та практику розгляду окремих категорій справ, інформації Голови та заступників Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про їх діяльність;

3.4 прийняття рішення про звернення до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

3.5 затвердження Регламенту пленуму та внесення до нього змін і доповнень;

3.6 надання за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики роз’яснень рекомендаційного характеру з питань застосування судами цивільної та кримінальної юрисдикцій законодавства під час розгляду відповідних справ;

3.7 надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням судової системи України;

3.8 затвердження положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та визначення її персонального складу;

3.9 визначення персонального складу редакційної колегії офіційного друкованого органу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Часопис цивільного і кримінального судочинства»;

3.10 розгляд та вирішення інших питань, віднесених законом до його компетенції.

4. Регламент пленуму встановлює порядок підготовки, скликання і проведення засідань пленуму, призначення на посаду секретаря пленуму та звільнення його з посади, порядок ведення діловодства, внесення змін і доповнень до цього Регламенту.

 

РОЗДІЛ ІІ. Скликання пленуму

 

1. Пленум скликається Головою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у разі потреби або на вимогу не менш як п’ятої частини від складу суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, але не рідше двох разів на рік.

2. Засідання пленуму є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу пленуму. Про день, місце і час скликання пленуму його учасники повідомляються не пізніш як за п’ять робочих днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які виносяться на розгляд пленуму, на засідання якого можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації та інші особи.

3. На засідання пленуму, на якому обговорюються питання надання роз’яснень щодо застосування судами законодавства під час вирішення цивільних і кримінальних справ, можуть бути запрошені судді судів відповідних юрисдикцій, члени Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, інші фахівці у відповідних галузях права.

4. З розглянутих питань пленум приймає відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів членів пленуму постанови, які підписуються головуючим на засіданні пленуму та секретарем пленуму (у разі відсутності секретаря пленуму – суддею, якого пленум визначив секретарем пленуму) і публікуються в офіційному друкованому органі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Часопис цивільного і кримінального судочинства» та на веб-сайті Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

5. Засідання пленуму проводяться у приміщенні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. За рішенням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ або пленуму його засідання можуть проводитися в іншому місці. В залі засідання пленуму повинні знаходитися символи судової влади: зображення Державного герба України та Державний прапор України.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Підготовка і порядок проведення засідання пленуму

 

1. Порядок денний засідання пленуму формується секретарем пленуму за дорученням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а в разі його відсутності – за дорученням заступника Голови (або судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який має більший стаж роботи на посаді судді), що виконує його обов’язки. Порядок денний повинен містити дату, місце і час початку засідання пленуму, перелік питань, які винесено на його розгляд, а також прізвища доповідачів (співдоповідачів).

2. Члени пленуму мають право внести пропозиції Голові Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про включення питань до порядку денного засідання пленуму. Зазначені пропозиції викладаються у доповідній записці, в якій зазначаються питання, що підлягають розгляду на пленумі, викладається суть і мотиви необхідності їх розгляду та додається проект постанови пленуму. Якщо запропоноване питання стосується судової практики, проект постанови пленуму повинен містити роз’яснення з питань застосування законодавства судам цивільної чи кримінальної юрисдикцій. У доповідній записці можуть бути зазначені особи, яких пропонується запросити до участі у засіданні пленуму.

3. Запропоновані на розгляд пленуму питання порядку денного не повинні виходити за межі повноважень пленуму.     

4. Матеріали, які підлягають розгляду на засіданні пленуму, передаються секретарю пленуму у друкованому вигляді не пізніш як за двадцять робочих днів до засідання. Питання, які виносяться на позачергове засідання пленуму, подаються не пізніш як за п’ятнадцять робочих днів до засідання.

5. Повідомлення запрошених на засідання пленуму осіб і представників засобів масової інформації про час його проведення та їх розміщення в залі покладається на відділ (секретаріат) забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів науково-експертного управління та відділ прес-служби.

6. Засідання пленуму проводиться відкрито та гласно. За рішенням пленуму під час розгляду окремих питань на засіданні можуть бути присутні лише його члени. В окремих випадках за рішенням пленуму представники засобів масової інформації можуть не допускатися на його засідання.

7. Під час засідання пленуму з дозволу головуючого може здійснюватися кіно-, відео-, або аудіозапис, фотографування та забороняється використовувати засоби мобільного зв’язку.

8. Реєстрацію членів пленуму перед засіданням здійснюють працівники відділу (секретаріату) забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів науково-експертного управління, а представників засобів масової інформації – працівники відділу прес-служби. Про підсумки реєстрації суддів та запрошених до початку роботи пленуму повідомляються Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (головуючий) та секретар пленуму.

9. Засідання пленуму відкривається Головою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (головуючим), який відповідно до вимог, зазначених у пункті 2 розділу ІІ цього Регламенту, вирішує питання про можливість роботи пленуму.

Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ виносить на його розгляд відповідні питання, головує на засіданні, інформує пленум про стан правосуддя у судах цивільної та кримінальної юрисдикцій та практику вирішення окремих категорій справ.       У разі відсутності Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ пленум скликає і веде заступник Голови (або суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який має більший стаж роботи на посаді судді), що виконує його обов’язки.

Якщо відкриття засідання пленуму неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості його складу (двох третин), засідання переноситься на іншу дату з урахуванням вимог частини 4 статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

10. Після відкриття засідання Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (головуючий) повідомляє про участь у роботі пленуму осіб, запрошених на засідання пленуму, а також про присутність представників засобів масової інформації, оголошує питання, які включені до порядку денного.      

11. Порядок денний засідання пленуму затверджується шляхом відкритого голосування. До порядку денного більшістю голосів членів пленуму можуть бути включені й інші питання, які в ньому не зазначені. Розгляд цих питань можливий за умови, якщо вони відповідним чином підготовлені.

Черговість розгляду питань на засіданні пленуму визначається порядком денним. У разі необхідності за рішенням пленуму черговість розгляду питань може бути змінена. Шляхом відкритого голосування члени пленуму визначають час, який надається для доповіді, співдоповіді, виступу та повторного виступу в дебатах.

12. За необхідності підрахунку голосів за підсумками розгляду окремих питань порядку денного пленуму обирається лічильна комісія.

13. Після затвердження порядку денного головуючий у порядку черговості розгляду питань надає слово доповідачу (співдоповідачу). Після закінчення доповіді доповідачу (співдоповідачу) можуть бути поставлені усні чи письмові запитання.

14. Після доповіді (співдоповіді) учасникам засідання пленуму надається слово для її обговорення. В обговоренні питань можуть брати участь особи, яких запрошено на засідання пленуму. Засідання пленуму ведеться неупереджено, членам пленуму та іншим особам створюються рівні можливості для обговорення питань порядку денного, не обмежуються можливості ставити і знімати запитання.

15. Обговорення питань порядку денного може бути припинено лише за пропозицією членів пленуму шляхом відкритого голосування.

16. Після обговорення питання, яке розглядається, головуючий оголошує і ставить на голосування проект постанови пленуму в цілому (за основу) чи окремо кожен його пункт. Члени пленуму не мають права утримуватись від голосування. Постанова чи її пункт вважаються прийнятими, якщо за них подано більшість голосів членів пленуму, присутніх на засіданні пленуму.       У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» постанова пленуму вважається неприйнятою.

 У разі необхідності доопрацювання постанови чи деяких її положень вона може бути прийнятою у першому читанні. У такому випадку може бути створена робоча група (або обрана редакційна комісія) для доопрацювання постанови з урахуванням висловлених на засіданні пленуму пропозицій. Доопрацьований проект постанови пленуму виноситься на повторне голосування.

17. Постанови пленуму, які стосуються діяльності судів цивільної та кримінальної юрисдикцій та судової практики, розсилаються у десятиденний строк з дня їх прийняття Апеляційному суду Автономної Республіки Крим, апеляційним судам областей, міст Києва і Севастополя.

18. Забезпечення ведення протоколу, в якому письмово фіксується перебіг засідання пленуму, і фіксування засідання технічними засобами покладається на відділ (секретаріат) забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів науково-експертного управління та управління інформаційних технологій. Протокол остаточно оформлюється секретарем пленуму протягом десяти днів після закінчення засідання та підписується головуючим і секретарем пленуму. До нього додається відповідний носій інформації з даними фіксування засідання технічними засобами (диск, флеш-накопичувач тощо), а в разі необхідності – повна або часткова його письмова розшифровка.

19. Контроль за виконанням постанов пленуму здійснює секретар пленуму, а за рішенням пленуму – Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

20. Засідання пленуму ведеться державною мовою. У разі коли запрошена на засідання особа не володіє державною мовою, вона має право виступати й давати пояснення рідною або іншою мовою, якою володіє, та користуватися послугами перекладача. Про свій намір висловлюватись іншою мовою, користуватися послугами перекладача особа повинна завчасно повідомити секретаря пленуму. Забезпечення перекладу її виступу покладається на запрошену особу або відділ міжнародно-правового співробітництва.

21. Засідання пленуму проводиться в діловій, конструктивній обстановці. Члени пленуму та інші учасники засідання виступають, дають пояснення, ставлять запитання та відповідають на них лише після надання їм слова головуючим. Учасники засідання пленуму повинні бути взаємно ввічливими, коректними й додержуватися затвердженого порядку денного та цього Регламенту. Присутні в залі засідань особи зобов’язані шанобливо ставитись до пленуму та присутніх на засіданні, виконувати розпорядження головуючого стосовно додержання порядку.

22. Підготовку інформації про роботу пленуму для публікації в засобах масової інформації забезпечує відділ (секретаріат) забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів науково-експертного управління спільно з відділом прес-служби.

 

РОЗДІЛ ІV. Обрання секретаря пленуму та увільнення його від обов’язків

 

1. Секретар пленуму обирається на посаду строком на п’ять років з числа суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за поданням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

2. При розгляді питання про обрання секретаря пленуму його обов’язки в цьому засіданні виконує суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, якого пленум відкритим голосуванням визначить секретарем пленуму.

3. Обраним на посаду секретаря пленуму вважається суддя, за якого шляхом відкритого голосування подано більшість голосів членів пленуму, присутніх на засіданні пленуму.

4. За поданням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ секретар пленуму увільняється від обов’язків шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів пленуму, присутніх на засіданні.

 

РОЗДІЛ V. Діловодство пленуму

 

1. Секретар пленуму з питань організації виконання постанов пленуму та ведення діловодства координує роботу відділу (секретаріату) забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів науково-експертного управління, який за матеріалами пленуму веде номенклатурну справу. У номенклатурній справі накопичуються документи про перевірку виконання постанов пленуму, протоколи, постанови, листування пленуму з Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва та Севастополя, установами та організаціями з питань його основної діяльності, інші документи.

2. Постанови пленуму накопичуються в окремих нарядах за відповідною номенклатурою і зберігаються у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

3. Секретар пленуму організовує надання (розсилання) копій постанов пленуму суддям Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційному суду Автономної Республіки Крим, апеляційним судам областей, міст Києва та Севастополя, запрошеним особам (за необхідності) та головному редакторові офіційного друкованого органу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Часопис цивільного і кримінального судочинства».

 

 РОЗДІЛ VІ. Унесення змін і доповнень до Регламенту пленуму

 

1. Зміни і доповнення до цього Регламенту можуть бути внесені пленумом у загальному порядку.

2. Рішення про внесення змін до Регламенту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів пленуму, присутніх на засіданні.

3. Усі необхідні документи та проект постанови пленуму готуються ініціаторами внесення змін і розглядаються за правилами, передбаченими цим Регламентом.

Меню
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання