Історія ВССУ

У системі судів загальної юрисдикції з 1 листопада 2010 року діє Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, утворений 1 жовтня 2010 року згідно з Указом Президента України від 12 серпня 2010 року № 810/2010 «Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ».

Відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», ВССУ розглядає справи цивільної та кримінальної юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом; аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику; надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції і законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової спеціалізації.

Вища рада юстиції за поданням Ради суддів загальних судів України 11 жовтня 2010 року призначила Голову ВССУ, а 13 жовтня 2010 року наказом Державної судової адміністрації України № 146 визначено чисельність суддів ВССУ — 120 осіб.

26 жовтня 2010 року відбулися перші збори суддів ВССУ, на яких було вирішено першочергові організаційні питання, пов’язані з початком його діяльності: затверджено Положення про збори суддів ВССУ, утворено судові палати у цивільних та у кримінальних справах, затверджено їх кількісний склад (70 та 50 суддів відповідно).

Як було передбачено пунктом 1 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ВССУ розпочав свою діяльність 1 листопада 2010 року.

Початок функціонування ВССУ як суду касаційної інстанції став логічним продовженням чергового етапу судово-правової реформи і вдосконалення системи судочинства з урахуванням передбачених Конституцією та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності.

ВССУ розглядає цивільні і кримінальні справи у чітко визначеній законом судовій юрисдикції. Він є третьою ланкою у системі спеціалізованих судів і покликаний забезпечувати право на касаційне оскарження ухвалених спеціалізованими судами рішень. При цьому слід наголосити на тому, що будь-який спеціалізований суд не є спеціальним судом, а утворюється відповідно до Конституції України саме в системі судів загальної юрисдикції.

Окрім власне здійснення судочинства, ВССУ впродовж усього часу своєї роботи приділяє значну увагу збору та аналізу інформації щодо застосування норм Конституції та законів України при розгляді цивільних і кримінальних справ із метою встановлення єдиної практики такого застосування. Адже стаття 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає, що пленум вищого спеціалізованого суду діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду для вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням єдності судової практики у справах відповідної судової юрисдикції, та інших питань, віднесених до його повноважень.

24 червня 2011 року відбулося перше засідання пленуму ВССУ, на якому було затверджено Регламент пленуму, призначено секретаря пленуму, визначено персональний склад редакційної колегії офіційного друкованого органу ВССУ – журналу «Часопис цивільного і кримінального судочинства» та прийнято у першому читанні ряд постанов. Також у січні 2016 року було утворено Наукову раду Часопису та затверджено її персональний склад.

У судовій практиці часто виникає необхідність негайного роз’яснення питань щодо застосування тих чи інших норм права. Тому законодавство покладає на ВССУ повноваження щодо надання методичної допомоги судам нижчого рівня. Із цією метою суд спільно з Радою суддів загальних судів здійснює заходи щодо вивчення і вдосконалення роботи місцевих та апеляційних загальних судів. Особлива увага приділяється вивченню строків тримання осіб під вартою під час розслідування злочинів та розгляду справ. ВССУ ставить за мету дотримання таких строків та забезпечення належної якості розгляду справ, щоб громадянам України якомога рідше доводилось звертатися за захистом своїх прав та інтересів до Європейського суду з прав людини.

Відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» при вищому спеціалізованому суді утворюється Науково-консультативна рада. Її склад формується з висококваліфікованих спеціалістів у галузі права для розгляду проблемних питань застосування норм права, для попереднього розгляду проектів постанов вищого спеціалізованого суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення. Перше засідання Науково-консультативної ради ВССУ, утвореної відповідно до постанови пленуму ВССУ від 30 вересня 2011 року, відбулося 2 грудня 2011 року. До складу Науково-консультативної ради входять 31 доктор та 12 кандидатів юридичних наук, у тому числі керівництво та судді ВССУ.

Серед основних принципів судового процесу – його гласність і відкритість для суспільства. З метою забезпечення інформаційних потреб громадян України, сприяння відкритості й прозорості роботи суду 12 липня 2011 року у ВССУ за підтримки Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права» відбулося відкриття першого в судових установах нашої держави сall-центру.

Також з метою налагодження ефективної комунікації із суспільством ВССУ розроблено та запроваджено Комунікаційну стратегію, яка містить комплекс заходів і методів, спрямованих на здійснення внутрішньої та зовнішньої комунікації. Під внутрішньою комунікацією мається на увазі робота із суддями та працівниками апарату ВССУ щодо вдосконалення їх комунікативних навичок, а також облаштування приміщень суду з метою покращення доступу громадян до інформації та умов перебування в установі. Зовнішній напрям діяльності полягає в інформуванні суспільства про роботу ВССУ, залученні науковців до напрацювання правових позицій, налагодженні ефективної взаємодії з представниками ЗМІ, міжнародними проектами та громадськістю. З метою з’ясування громадської думки стосовно організації роботи у ВССУ періодично проводяться анонімні опитування відвідувачів, за результатами яких визначаються проблемні питання, на вирішення яких слід звернути увагу, та в подальшому вживаються заходи, необхідні для покращення якості судових послуг та підвищення рівня громадської довіри.

Меню
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання