Інформація для громадян щодо забезпечення доступу до публічної інформації

 

Інформація

для громадян щодо забезпечення доступу до публічної інформації

у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду

цивільних і кримінальних справ

 

Складання та подання запитів на інформацію

Запит на інформацію подається до ВССУ (далі – розпорядник інформації) фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи (далі – запитувач) в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефаксом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача або під час особистого прийому.

Письмовий запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

–  підпис і дату за умови подання письмового запиту.

Під час подання запиту на інформацію запитувач інформації зазначає зручну для нього форму отримання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

Форми запиту розміщено на офіційному веб-сайті ВССУ та на інформаційних стендах в адміністративних будівлях ВССУ. Запитувач може заповнити відповідні форми проектів запиту, зразки яких можна отримати у приймальні громадян ВССУ або роздрукувати з офіційного веб-сайта ВССУ.

Для зручності та оперативного подання запиту на отримання публічної інформації на офіційному веб-сайті ВССУ створено рубрику «Електронна приймальня». Запитувачеві надається можливість заповнити запит безпосередньо на веб-сайті ВССУ шляхом вибору електронної форми – для фізичних, юридичних осіб, або для об’єднання громадян без статусу юридичної особи.

Форми письмового та електронного запиту містять інструкцію щодо їх заповнення.

Запит на інформацію може бути поданий до ВССУ:

– на поштову адресу: вул. П. Орлика, 4а, м. Київ, 01043;

– на електронну адресу: inbox@sc.gov.ua;

– телефаксом: (044) 591-09-75;

за телефоном для довідок: (044) 591-10-00;

– через офіційний веб-сайт ВССУ;

– особисто запитувачем до приймальні громадян ВССУ згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку у ВССУ (із понеділка по четвер із 09:00 до 13:00 та із 14:00 до 17:00, у п’ятницю з 09.00 год. до 13.00 год. та із 14.00 год. до 16.00 год.) за адресою: просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ. 

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його оформляє відповідальна особа відділу прийому громадян управління документального забезпечення та контролю ВССУ, обовʼязково зазначивши у запиті своє імʼя, прізвище, по батькові, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування ВССУ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачеві.

Інформація на запит надається безоплатно. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів із дня надходження запиту повідомляється запитувачеві із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Механізм відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання або друк документів визначено Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію, затвердженою розпорядженням керівника апарату ВССУ від 29 липня 2011 року № 310/0/13-11 (розміщена на офіційному веб-сайті ВССУ http://sc.gov.ua).

Запитувач інформації має право працювати із документами чи їх копіями у спеціально визначеному місці у приміщенні ВССУ.

Спеціальним структурним підрозділом ВССУ з питань запитів на інформацію визначено відділ прийому громадян управління документального забезпечення та контролю (тел.: (044) 591-09-73).

 

Права громадян

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається у ВССУ

У ВССУ встановлено єдиний порядок документування судової та управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням Автоматизованої системи діловодства суду (далі – АСДС), методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами.

Документи у структурних підрозділах ВССУ формуються у справи згідно із затвердженою номенклатурою. Відповідно до встановленого порядку здійснюється відбір, облік, архівне зберігання та використання документів на усіх видах матеріальних носіїв інформації, що створюються структурними підрозділами ВССУ, а також передача на державне зберігання документів, віднесених до Національного архівного фонду України, до відповідної державної архівної установи.

Перелік видів інформації, що містяться в документах, які перебувають у володінні ВССУ, наведено на офіційному веб-сайті ВССУ http://sc.gov.ua.

 

 

Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) запитувана інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимоги до запиту на інформацію, передбачені частиною п’ятою статті 19 Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою у наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається із дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові у задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дата відмови;

3) мотивована підстава відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

Відмова у задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

Відстрочка у задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволено у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

 

Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

  

 

 

 

 

 

Меню
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання